გამოსულია ჟურნალ "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია,თეორია პრაქტიკა)-ს"

53-ე ნომერი (2020 წელი).

გამოიცა საერთაშორისო კონფერენციის "ხელისუფლება და საზოგადოება - 2019" შრომების კრებული

გამოსულია სამეცნიერო ჟურნალ "Scripa manent"-ის 45 (1) ნომერი (2020) წელი

 

ჟურნალების გაცნობა შესაძლებელია აქვე "გამოცემებში"

 

 

საქართველო, თბილისი 0175 კოსტავას 77, VI კორპუსი VIII სართული ტელ: (+995 32) 36.45.14
77 Kostava st., 0175 Tbilisi, Georgia. Tel. (+995 32) 36.45.14, (+995 74) 40 56 77 E-mail: geoandopendip@yahoo.com